MENU

Central Federation of Societies of Commerce and Industry (SHOKOKAI)

ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานขยายช่องทางการตลาดในประเทศไทย / บริหารจัดการร้าน antenna shop

01โครงการสนับสนุนการขยายช่องทางการตลาดในต่างประเทศเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย

ทีมเมดิเอเตอร์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการ “โครงการสนับสนุนการขยายช่องทางการตลาดในต่างประเทศเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย” ในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่โครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการที่ภูมิภาคยุโรปและที่ประเทศจีนด้วย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดในต่างประเทศให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการ SMEs ของญี่ปุ่นเพื่อสร้างให้เกิดเครือข่ายช่องทางการตลาดที่สามารถต่อยอดธุรกิจ และรวบรวมข้อมูลการตลาดต่างๆ ที่สามารถนำกลับมาพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดต่างประเทศ และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นต่อไป

02Antenna Shop “MONO shop”

จาก “โครงการสนับสนุนการขยายช่องทางการตลาดในต่างประเทศเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย” ทำให้เกิดการเปิดร้าน Antenna Shop ภายใต้ชื่อ “MONO shop” ขึ้น เมื่อเดือนธันวาคม 2013 บริเวณชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นร้านที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยของญี่ปุ่นที่ต้องการจำหน่ายสินค้าของตนเองในตลาดของประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยของญี่ปุ่นหันมาสนใจทำตลาดในต่างประเทศมากขึ้น ภายในร้านมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทงานหัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องใช้ภายในบ้าน สินค้าเบ็ดเตล็ด รวมถึงสินค้าประเภทอาหารอีกด้วย

03แหล่งรวบรวมข้อมูลสำหรับภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น

“MONO shop” ได้มีการใช้พื้นที่หน้าร้านและการออกบูธในงานแสดงสินค้าต่างๆ ในการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วไป รวมถึงผู้นำเข้า ร้านค้าปลีก-ส่งของไทย และจัดทำเป็นรายงานให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการทราบถึงข้อมูล เพื่อที่จะนำไปใช้พัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทย รวมถึงเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ที่กำลังมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต

04ออกบูธในงานแสดงสินค้านานาชาติ

ทีมเมดิเอเตอร์ยังช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าจากผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านทางการออกบูธในงานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “MONO shop” โดยทีมเมดิเอเตอร์ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการญี่ปุ่นในการเจรจาธุรกิจกับ Buyer ในประเทศและต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมชมงาน ทำให้ได้รับฟังเสียงตอบรับและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จาก Buyer โดยตรง งานแสดงสินค้านานาชาติที่ร้าน MONO shop ได้เข้าร่วม ได้แก่ BIG & BIH Apr 2014, Oct 2014, Apr 2015 และ THAIFEX 2014

05After Follow

โครงการสนับสนุนการขยายช่องทางการตลาดในต่างประเทศของภาครัฐประเทศญี่ปุ่นโดยทั่วไปแล้ว มักจะเป็นโครงการระยะสั้น (3-5 วัน) เช่น การดูงานและสำรวจตลาดในประเทศไทย, การออกงานแสดงสินค้า เป็นต้น แต่ภายหลังจากที่ผู้ประกอบการกลับไปที่ญี่ปุ่นแล้วมักจะไม่มีการติดตามผลการพูดคุยกับ Buyer ที่ได้แลกนามบัตรไว้ในระหว่างที่อยู่ประเทศไทย อาจจะติดปัญหาเรื่องภาษาในการสื่อสาร ทำให้ไม่สามารถหารือกันต่อจนทำให้เกิดการซื้อขายได้ แต่ทีมเมดิเอเตอร์สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการเหล่านั้น ทำให้ผู้ประกอบการหมดกังวลเรื่องอุปสรรคทางด้านภาษา

06ตัวแทนนำเสนอสินค้าให้กับร้านค้าปลีกในประเทศไทย

การนำเสนอสินค้าที่เข้าร่วมโครงการจากญี่ปุ่นให้กับร้านค้าปลีกในประเทศไทย จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และช่องทางในการเข้าไปเจรจากับ Buyer ของแต่ละห้างร้าน ต้องมีการเตรียมรายชื่อและแคตาล๊อกสินค้าที่ระบุถึงคุณสมบัติพิเศษ จุดเด่นของสินค้าให้น่าสนใจ นอกจากนี้หากสินค้าได้ถูกนำไปวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกแล้ว ทีมเมดิเอเตอร์ยังจัดทีมส่งเสริมการขายเข้าไปช่วยจัดเรียงสินค้า ทำ POP รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อเว็บไซต์ และ SNS ต่างๆ ด้วย