MENU

สร้างให้เกิดความร่วมมือ
เพื่อนำไปสู่การหลอมรวมกัน
ระหว่างภาคธุรกิจไทยและญี่ปุ่น

ทำอย่างไรให้สินค้าและบริการที่คิดโดยคนญี่ปุ่น
สามารถที่จะเข้ามาจับคู่กับภาคธุรกิจไทย
และกลายเป็นส่วนหนึ่งในตลาดประเทศไทยและอาเซียน

ปัจจุบันภาครัฐญี่ปุ่นทั้งภาครัฐส่วนกลางและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการส่งเสริมให้ SMEs ญี่ปุ่นมาเปิดตลาดในประเทศไทยและอาเซียน โดยการออกบูท Japan Pavilion ในงานแสดงสินค้าต่างๆ หรือการจัดงาน Business Matching เป็นจำนวนมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วมีบริษัทญี่ปุ่นจำนวนน้อยมากที่จะประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมงานเหล่านี้

สาเหตุหลักประการหนึ่งคือการที่บริษัทญี่ปุ่นหรือภาครัฐญี่ปุ่นที่เป็นผู้สนับสนุนเอง ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดและความต้องการของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทำให้มีการนำพาบริษัทญี่ปุ่นหรือว่าสินค้าญี่ปุ่นที่ไม่ได้ตรงกับความต้องการของประเทศไทยมาเข้าร่วมงานเหล่านี้ ทำให้กลายเป็นการใช้งบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ รวมถึงประเทศไทยเองก็ได้ประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านี้น้อยมาก

หน้าที่ของพวกเราทีมเมดิเอเตอร์ในฐานะที่เป็นผู้มีความเข้าใจความต้องการของทั้งสองประเทศเป็นอย่างดี คือ การชี้นำทางให้แก่ภาครัฐญี่ปุ่นและบริษัทเอกชนญี่ปุ่นจำนวนมากที่ต้องการจะมาลงทุนหรือว่าขายสินค้าและบริการในประเทศไทย ให้เลือกนำสิ่งที่ตรงกับความต้องการของประเทศไทยมา และแนะนำทางให้การ localize ให้บริษัท สินค้า หรือว่าบริการเหล่านั้น กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันในอนาคตของประเทศมหามิตรไทยและญี่ปุ่นให้เกิดขึ้นได้ในเร็ววัน

การลงทุนในประเทศไทยของบริษัทญี่ปุ่น

รูปแบบของการลงทุนในประเทศไทยของบริษัทญี่ปุ่นในปัจจุบัน เปลี่ยนไปจากเมื่อสมัยปี ค.ศ. 1950 ที่มีแต่บริษัทในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมาลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนและสินค้าต่างๆ จะสังเกตเห็นได้จากตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2000 ที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และหลังช่วงปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมาจะเป็นอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค และ ร้านค้าปลีกต่างๆ เป็นต้น

ปัจจุบันสามารถแบ่งลักษณะการลงทุนออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

ขยายช่องทางการตลาด | การมาลงทุนแบบไม่จดทะเบียนในประเทศไทย

การมาหาช่องทางการส่งออกสินค้าหรือบริการ เป็นการหาตัวแทนจำหน่ายหรือว่าพันธมิตรทางธุรกิจ แต่ไม่มีการมาจดทะเบียนตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

 • สำรวจตลาด
  มาสำรวจดูโอกาสในการส่งออกสินค้าหรือบริการ
 • หารือธุรกิจ
  หาตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทที่จะร่วมธุรกิจกันได้ในประเทศไทย
 • นำเข้า-ส่งออก
  ดำเนินขั้นตอนการขออนุญาต และขนส่งสินค้า
 • ส่งเสริมการขาย
  โฆษณาหรือการทำ PR เพื่อให้ผู้บริโภคไทยรู้จักสินค้า
ตั้งสำนักงาน / โรงงาน | การมาลงทุนแบบมีการจดทะเบียนในประเทศไทย

การมาตั้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและประกอบธุรกิจในประเทศไทย เป็นลักษณะของการมาลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อ 50-60 ปีที่แล้ว เราเรียกบริษัทเหล่านี้ว่าบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย

 • สำรวจตลาด
  มาสำรวจดูโอกาสในการทำธุรกิจในประเทศไทย
 • เตรียมพร้อม
  ร่างแผนธุรกิจ หาผู้ร่วมลงทุนสัญชาติไทยหรือขอ BOI เพื่อจัดตั้งบริษัท
 • จดทะเบียน
  เช่าสำนักงานหรือโรงงาน ดำเนินขั้นตอนการจดเทียน หาพนักงานต่างๆ
 • เริ่มต้นธุรกรรม
  เริ่มดำเนินกิจกรรมทางการค้าและขยายช่องทางธุรกิจ

โอกาสของผู้ประกอบการไทย
ทีมเมดิเอเตอร์พร้อมที่จะเป็นตัวกลางธุรกิจให้แก่บริษัทไทย
ที่ต้องการมีธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น