MENU

นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เมดิเอเตอร์ (จำกัด) (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและควบคุมข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งได้รับจากท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. 1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

  สำหรับการใช้งานเนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ อาจต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นต่อการให้บริการ ในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์ให้ท่านทราบ และเมื่อท่านตอบรับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขอบเขตที่เหมาะสม

 2. 2. การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล

  บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลโดยป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ ป้องกันการสูญหายของข้อมูล การเจาะระบบ การเปลี่ยนแก้และรั่วไหลของข้อมูลอย่างเคร่งครัด สำหรับงานบางส่วนบริษัทฯ อาจต้องมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้รับจ้างภายนอก ทั้งนี้ในฐานะผู้ควบคุมการว่าจ้างถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่จะต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยให้ผู้รับจ้างภายนอกเซ็นสัญญายอมรับเงื่อนไขข้อตกลงเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าด้วย
  บริษัทฯ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะมีคำสั่งจากองค์กรทางกฎหมายผ่านขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

 3. 3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ จะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานภายใต้กรอบของวัตถุประสงค์การใช้งานซึ่งได้ระบุไว้ในขั้นตอนเก็บข้อมูล และจะนำไปใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น
  ในกรณีที่มีการว่าจ้างผู้รับจ้างภายนอกและมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้รับจ้างภายนอกเซ็นสัญญาตกลงเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ โดยระบุถึงรายละเอียดความรับผิดชอบอย่างชัดแจ้ง และดำเนินการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมและจำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยสูงสุด

 4. 4. การส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม

  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
  - กรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอม
  - กรณีที่มีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 5. 5. การสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล(เพื่อแก้ไข เปิดเผย หรือต้องการลบข้อมูล)

  กรณีที่ลูกค้ายื่นขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ให้เปิดเผย แก้ไข เลิกใช้งาน ลบข้อมูล เป็นต้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินงานแก้ไขให้ท่านภายในเวลาที่กำหนดโดยเร็วที่สุด

 6. 6. การกำหนด การนำไปบังคับใช้ และการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  เพื่อดำเนินงานตามนโยบายในข้างต้นอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้กับพนักงาน รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้ทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด
อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10 เลขที่ 141 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
TEL 02-392-3288 / FAX 02-392-3287