MENU

KANTATAT
WANNAWASU

กันตธัช วรรณวสุ

เอิร์ธ
Name :
KANTATAT WANNAWASU
กันตธัช วรรณวสุ
Position :
DIRECTOR
Nickname :
เอิร์ธ
Age :
31

> To Blog


“ประสบการณ์ 13 ปีที่ญี่ปุ่นต่อยอดธุรกิจในวันนี้”

เข้าเรียนโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โตเกียวตั้งแต่อายุ 17 และเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย Takushoku จนจบปริญญาตรี หลังจากเรียนจบทำงานที่สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นเวลา 6 ปีและกลับมาเริ่มงานที่บริษัท Mediator Co.,Ltd. เมื่อปี 2013 และปัจจุบันกำลังปั้น Sensha SEA Co..Ltd. ให้เติบโตในประเทศไทยให้ได้อย่างในประเทศญี่ปุ่น< Index >