MENU

2020.2.24

user-icon

เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานกับทีมเมดิเอเตอร์

アクセス数: 452

เข้าสู่ปีที่ 10 ของเมดิเอเตอร์แล้ว เป็นปีที่เราคาดหวังถึงการเรียนรู้และเติบโตในสิ่งใหม่ ๆ ทั้งเรื่องทิศทางยอดขาย ผลประกอบการและกำไร รวมถึงความท้าทายจากโปรเจ็กต์ทุกรูปแบบ ตลอดปีที่ผ่านมา เรามีพนักงานใหม่ 9 คน นักศึกษาฝึกงานระยะสั้น คนไทย 6 คน คนญี่ปุ่น 2 คน ทั้งยังมีล่ามนักแปลภาษาอีกกว่า 100 ชีวิต ที่ช่วยให้งานของเราสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปีนี้เราอยากจะเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจทุกท่าน มาร่วมงานกับเรา เพื่อสานฝันสู่ผลกำไร 100 ล้านให้สำเร็จ

about mediator | เมดิเอเตอร์ทำอะไร

เมดิเอเตอร์ เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างธุรกิจระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น “เรา” ช่วยนำเสนอแผนการตลาดผ่านกิจกรรมออกบูธภายในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ งานเจรจาธุรกิจ งานอีเวนท์ การศึกษาดูงาน และการประชาสัมพันธ์สินค้าต่าง ๆ ผ่านช่องทาง online และ offline รวมถึงช่วยให้คำปรึกษาและบริหารจัดการงานอีเวนท์ หรือกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ เมดิเอเตอร์มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ทำงานในแวดวงญี่ปุ่น ทั้งกลุ่มคนไทยที่ทำงานในองค์กรญี่ปุ่น หรือกลุ่มคนญี่ปุ่นที่ทำงานในประเทศไทย (expat) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความต่างทางวัฒนธรรม และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คลิปรวมผลงานและกิจกรรมของเมดิเอเตอร์

mission | บริษัทดำรงอยู่เพื่อสิ่งใด

Connecting Thai-Japan เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

vision | บริษัทมุ่งไปในทิศทางใด

To become the most well-known synergy platform for Thai-Japanese business opportunities เพื่อเป็นฐานสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับ

PM-member

5 Core Value ที่เมดิเอเตอร์ให้ความสำคัญ

>

#Maximize|คิด… ดีขึ้น ดีกว่า ดีเลิศ

กล้าที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ ๆ แตกต่างจากผู้อื่น โดยมุ่งผลสำเร็จตามจุดประสงค์ของงาน พร้อมกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน สอบถาม วิเคราะห์ รับฟังเรื่องราวความรู้ใหม่ ๆ รู้จักลองผิดลองถูก โดยนำเอาความรู้ที่ได้มาต่อยอดและนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร นอกจากนั้น ต้องสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ เพื่อหาสาเหตุ พร้อมแสวงหาแนวทางแก้ไข และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

#Insightful|รู้สึก… สนใจ ใส่ใจ เข้าใจ

เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างเข้าใจ พร้อมให้บริการอย่างเหนือความคาดหวังของลูกค้าอยู่เสมอ ด้วยจุดประสงค์เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว นอกจากนั้น ยังต้องให้ความสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับการให้บริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งเข้าใจถึงข้อแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมประเทศไทยและญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

#Real Expertise|ลงมือทำอย่าง… รู้จริง เก่งจริง ของจริง

ปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ มีความรู้เชิงลึกและความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ สามารถอธิบาย ชี้แจง และถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นเข้าใจถึงลักษณะของธุรกิจและงานที่ตัวเองรับผิดชอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกลุ่มลูกค้า คู่แข่ง ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจขององค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งมีความขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝนตนเองและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอย่างต่อเนื่อง มุ่งผลิตงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข พัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

#Agility|ร่างกาย… พร้อมรับ พร้อมเรียน พร้อมลุย

มีความพร้อมและความยืดหยุ่นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง มองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าเป็นโอกาสที่ดีต่อการทำงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา มีความมุ่งมั่น อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงาน พร้อมที่จะเดินหน้าแก้ไขเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งกระตุ้น ส่งเสริม จูงใจ ให้ผู้อื่นมองเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

#Integrator|ผู้… ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้าง

สามารถทำงานและประสานความร่วมมือกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างในการทำงานร่วมกัน เคารพและยอมรับการตัดสินใจของผู้อื่น ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มใจ มุ่งสร้างการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ที่นำไปสู่โอกาส ไม่ปฏิเสธหากตนเองสามารถช่วยเหลือได้ จนสามารถนำไปสู่ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

Who we want!

|ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • Project Manager
  สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น (ระดับธุรกิจ) อย่างชำนาญ ทั้งชอบติดต่อประสานงานกับผู้คนจำนวนมาก มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานบริหารโครงการ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • PR & Marketing Planner (คนไทย)
  มีประสบการณ์วางแผนด้านการตลาด พร้อมความรู้พื้นฐานด้านงานออกแบบ งานเขียนคอนเทนต์
 • Administrative Office (คนไทย)
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เพียงแค่สนใจและรักในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • Project Based Part Time Job
  ล่าม นักแปล นักเขียน ดีไซเนอร์ ฟรีแลนซ์
|Where we are!
อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10 ใจกลางทองหล่อ (นั่งวินมอเตอร์ไซด์จากสถานี BTS ทองหล่อ 15 บาท)

|Working hour!
Monday – Friday, 9:00-18:00

|Conditions and benefits!
 • Salary increase
 • Bonus
 • Overtime Allowance (up to job position)
 • Annual vacation
 • Social insurance
 • Annual health check-up
 • Group insurance
 • Company outing (Rayong (2017), Phuket (2018), Phrae (2019), Fukuoka JAPAN (2020))
 • Tumboon Trip
 • Extra-long holidays in New Year season (10 days)
 • Monthly dinner party


FIT_event_travel_3

shochu-japan

mediator-members

Ranking